sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Gmina Jabłonka realizuje projekt pn. ,, Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Jabłonka i aglomeracji Podwilk.” nr RPMP.05.03.02-12-1005/17

Gmina Jabłonka realizuje projekt pn. ,, Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Jabłonka i aglomeracji Podwilk.” nr RPMP.05.03.02-12-1005/17

Gmina Jabłonka realizuje projekt pn. ,, Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Jabłonka i aglomeracji Podwilk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na terenie gminy, podniesienie jakości wody w wodach i ciekach powierzchniowych na terenie gminy, podniesienie jakości wód podziemnych oraz gleb, korzyści zdrowotne, rozwój bazy turystycznej gminy, pobudzenie lokalnego rynku pracy, przyrost miejsc pracy podczas realizacji inwestycji.

Beneficjent: Gmina Jabłonka

Wartość projektu ogółem: 3 094 486,53 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 777 375,71 zł

Dofinansowanie: 1 510 769,33 zł

fundusze logo