sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Gmina Jabłonka realizuje projekt pn. ,, Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka ’’ nr RPMP.05.02.02-12-0092/19

azbest 2021

Gmina Jabłonka realizuje projekt pn. ,, Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka ’’ nr RPMP.05.02.02-12-0092/19

Gmina Jabłonka realizuje projekt pn. ,, Demontaż, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu:

  • - korzyści społeczne i zdrowotne: realizacja zadań projektu ma pozytywny wpływ na zdrowie i życie ludzi mieszkających lub wykorzystujących do innych celów obiekty w których wbudowane są wyroby zawierające azbest
  • - korzyści gospodarcze : wydłużenie okresu użytkowania obiektów budowlanych, poprawa estetyki budynków budowlanych 

Beneficjent: Gmina Jabłonka

Wartość projektu ogółem: 980 349,99  zł

Wydatki kwalifikowalne: 907 691,97  zł

Dofinansowanie: 771 538,13 zł

fundusze logo