sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabór kandydatów na rachmistrzów w Spisie Rolnym

PSR2020 rachmistrzGminne Biuro Spisowe informuje, że prowadzi nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzony od 01.09 do 30.11.2020r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

Wymagania formalne:

- kandydat musi mieć ukończone 18 lat,
- zamieszkiwać na terenie Gminy Jabłonka,
- minimum średnie wykształcenie ( należy przedstawić dokument potwierdzający wykształcenie ),
- posługiwanie się biegle językiem polskim w mowie i w piśmie,
- kandydaci muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe ),

Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa powyżej, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Zgłoszenia są przyjmowane w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Jabłonka. Przy zgłaszaniu się kandydatów na rachmistrzów terenowych ważna jest kolejność zgłoszeń, ponieważ będzie to miało znaczenie przy wyborze na rachmistrza w sytuacji tej samej liczby punktów, którą kandydaci uzyskają w teście po szkoleniu.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.