sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Rada Gminy Jabłonka

Uchwała nr XIV/101/2019 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ks.Inf. Ferdynanda Machaya w Jabłonce

Uchwała nr XIV/102/2019 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Orawce

Uchwała nr XIV/103/2019 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Chyżnem

Uchwała nr XIV/104/2019 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ks. Jana Góralika w Podwilku

Uchwała nr XIV/105/2019 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Lipnicy Małej

Uchwała nr XIV/106/2019 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Józefiny Machay-Mikowej w Zubrzycy Dolnej

Uchwała nr XIV/107/2019 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zubrzycy Górnej

Uchwała nr XIV/108/2019 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Jabłonka pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

Uchwała nr XIV/109/2019 w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr XIV/110/2019 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszaru „Jabłonka-88”
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/110/2019
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/110/2019
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/110/2019
Uzasadnienie do uchwały nr XIV/110/2019

Uchwała nr XIV/111/2019 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka, w zakresie niektórych warunków zagospodarowania obszaru działki nr ewid. 3840/5 w Jabłonce
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/111/2019
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/111/2019
Uzasadnienie do uchwały nr XIV/111/2019

Uchwała nr XIV/112/2019 w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w granicach obszarów: „Jabłonka-A”, „Jabłonka-B”, „Podwilk-A”
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/112/2019
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/112/2019
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/112/2019
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/112/2019
Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/112/2019

Uchwała nr XIV/113/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym z Orawskim Centrum Zdrowia w Jabłonce na prowadzenie działalności statutowej

Uchwała nr XIV/114/2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Załącznik nr do uchwały nr XIV/114/2019

Uchwała nr XIV/115/2019 w sprawie: wskazania przedstawiciela do Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego

Uchwała nr XIV/116/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka

Uchwała nr XIV/117/2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Uchwała nr XIV/118/2019 w sprawie: przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu

Uchwała nr XIV/119/2019 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działani e Wójta Gminy Jabłonka

Imienne Wykazy Głosowań Radnych


Retransmisja XIII Sesji Rady Gminy Jabłonka