sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Rada Gminy Jabłonka

Uchwała nr XV/120/2019 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Podwilk-46”
Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/120/2019
Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/120/2019
Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/120/2019
Uzasadnienie do uchwały nr XV/120/2019

Uchwała nr XV/121/2019 w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Jabłonka
Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/121/2019
Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/121/2019
Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/121/2019
Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/121/2019
Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/121/2019
Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/121/2019
Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/121/2019
Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/121/2019

Uchwała nr XV/122/2019 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka

Uchwała nr XV/123/2019 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XV/124/2019 w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała nr XV/125/2019 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka

Uchwała nr XV/126/2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Imienne Wykazy Głosowań Radnych

Retransmisja XIII Sesji Rady Gminy Jabłonka