sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

„Ja za 20 lat”

trzezwy umyslOrganizatorem konkursu − lokalnej kampanii edukacyjno-profilaktycznej zwanego dalej Konkursem − jest Wójt Gminy Jabłonka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jabłonka oraz Gminny Zespół Pedagogów Szkolnych

1. Zadaniem uczestnika konkursu „Ja za 20 lat” jest wykonanie pracy plastycznej, prezentującej własne plany na przyszłość; w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

2. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką, pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp.

3. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac

4. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi, czyli należy w nich uwzględnić oraz zostaną w nich zastosowane poniższe kryteria zwane dalej regulaminem:

a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 mm x 1189 mm),

b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać100 cm,

c) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy.

d) Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).

e) Treści przedstawione na pracy nie mogą obrażać i naruszać dobrego imienia innych osób oraz powszechnych norm społecznych.

f) Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora

g) Konkurs zostanie uwieńczony wystawą, na której zostaną zaprezentowane nagrodzone prace, o terminie wystawy będziemy informować na stanie internetowej Gminy Jabłonka

h) Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na organizatora konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

i) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie

j) Konkurs rozstrzygany jest  trzech kategoriach wiekowych:

1. Klasy 0-III Szkoły podstawowej

2. IV-VI

3. VII-IIIgimnazjum

Każda szkoła może przekazać do 5 prac z każdej kategorii wiekowej. Pracę należy opisać na odwrocie w następujący sposób:

Imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły oraz adres.

 

Formularz zgłoszenia i oświadczenie

 

Konkurs realizuje założenia ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”

 

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ U PEDAGOGÓW SZKOLNYCH GMINY JABŁONKA LUB
W ORAWSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JABŁONCE

(34-480 Jabłonka ul. Sobieskiego 13)  OD 18.03.2019-08.04.2019

 

Konkurs ma charakter gminny oraz ogólnopolski!!!

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU