sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.17.2012 Wykaz lokali przeznaczonych do najmu

ZUK.221.17.2012                                      Jabłonka, 06.04.2012 r.

Wykaz lokali przeznaczonych do najmu.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami.

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce   podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Jabłonka.

Lokal nr 1.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Dz.ew. nr 7924/3, 7918/3  o łącznej  pow. 0,492ha.    Księga wieczysta 00068275.
Właściciel: Gmina Jabłonka.  
2. Powierzchnia lokalu: 77,4 m2
3. Opis lokalu:
Lokal położony na parterze Budynku  Agronomówki w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.
Adres: Agronomówka w Zubrzycy Górnej
34-484 Zubrzyca Górna 487  

W skład lokalu wchodzi:
•    pięć pomieszczeń o powierzchni użytkowej 77,4 m2
 
 4. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:
Teren o symbolu UC – „Usługi komercyjne”.
5. Wysokość opłat z tytułu najmu.
Wysokość opłat miesięcznych z tytułu najmu 491,49 zł (netto) + 23% VAT.
6. Termin wnoszenia opłat.
 Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu - do 10-go każdego miesiąca z góry na podstawie wystawionej faktury w kasie Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr konta
48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.
7. Zasady aktualizacji opłat.
    Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.
8. Informacje o przeznaczeniu lokalu oddawanego w najem.
Zgodnie z symbolem UC w  lokalu może być prowadzona działalność usługowa o charakterze komercyjnym w zakresie: m.in.  handlu, rzemiosła usługowego, usług biurowych, poczty, telekomunikacji, turystyki.   

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.


Lokal nr 2.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Dz.ew. nr 5663, 5664, 5655, 13053  o łącznej  pow. 0,2379ha.    Księga wieczysta NS1T/00147415/8.
Właściciel: Gmina Jabłonka.  
2. Powierzchnia lokalu: 71 m2
3. Opis lokalu:
Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej w skład którego wchodzą trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 39 m2 , oraz jedno pomieszczenie o powierzchni 32m2.

 4. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:
Teren o symbolu UP – „Tereny usług publicznych”.
5. Wysokość opłat z tytułu najmu.
Wysokość opłat miesięcznych z tytułu najmu 400,00 zł (netto) +23% VAT.
6. Termin wnoszenia opłat.
 Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu - do 10-go każdego miesiąca z góry na podstawie wystawionej faktury w kasie Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr konta
48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.
7. Zasady aktualizacji opłat.
    Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.
8. Informacje o przeznaczeniu lokalu oddawanego w najem.
Zgodnie z symbolem UP w lokalu może być prowadzona działalność usługowa w zakresie: administracji państwowej i samorządowej, bezpieczeństwa publicznego, kultury, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, usług biurowych, poczty, telekomunikacji, obsługi ruchu turystycznego, sportu itp.

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-mi niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 27.04.2012 roku, po tym okresie zostanie ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony przez Zakład Usług Komunalnych na wynajem lokali.