sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz

nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka przeznaczonych

do sprzedaży

 

RIT.6840.4.2012                                                                                                Jabłonka 26.04.2012 r.

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

/tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami/ Wójt Gminy Jabłonka

podaje

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży:

 

  1. Nieruchomość stanowi działka ewidencyjna o nr 1657 o powierzchni 0.1700 ha, objęta jest księgą wieczystą nr NS1T/00039012/3. Nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem parterowym starej szkoły o powierzchni użytkowej 110,77m2, położona jest w miejscowości Jabłonka ul. Drogowców 2 w gminie Jabłonka, posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej relacji Kraków - Chyżne. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga asfaltowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU (tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług).

Cena nieruchomości wynosi 239.000,00 zł.

  1. Nieruchomość stanowią działki ewidencyjne o nr 6991/2, 6991/3, 6991/4, 6991/5, 6991/6, 6991/7, objęta są księgą wieczystą nr NS1T/00071366/5 i działka o nr 7005/5 objęta jest księgą wieczystą NS1T/00044692/1 o łącznej powierzchni 0.5285 ha. Nieruchomość zabudowana położona jest w miejscowości Podwilk w gminie Jabłonka, posiada dostęp do drogi publicznej o nr ewidencyjnym 8615/3. Działka położona jest w strefie nisko zurbanizowanej-wiejskiej, istniejące otoczenie sprzyja funkcji mieszkalno-usługowej. Posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga asfaltowa, sieć energetyczna. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU (tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług).

Cena nieruchomości wynosi 225.130,00 zł.

  1. Nieruchomość stanowi działka ewidencyjna o nr 1838/28 o powierzchni 0.1410 ha, objęta jest księgą wieczystą nr NS1T/00093769/0. Nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkami parterowymi, położona jest w miejscowości Podwilk w gminie Jabłonka, posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej relacji Kraków- Chyżne. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga asfaltowa, sieć energetyczna. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU (tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług). Część działki o pow. 108 m2 wraz z budynkiem technicznym jest dzierżawiona. Aktualnie jest jeden dzierżawca umowa jest zawarta do końca 2012 roku.

Cena nieruchomości wynosi 150.000,00 zł.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:

1)         przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia przedmiotowego wykazu,

2)         jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia przedmiotowego wykazu.

 

Nieruchomości będą sprzedawane w drodze przetargowej.