sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.23.2012 Ogłoszenie o przetargu

ZUK.221.23.2012                                                                                         Jabłonka, 07.05.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami.

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce o g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego w Zubrzycy Górnej Gmina Jabłonka

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.Dz.ew. nr 7924/3, 7918/3  o łącznej  pow. 0,492ha.    Księga wieczysta 00068275. Właściciel: Gmina Jabłonka.  

2. Opis lokalu:
Lokal położony na parterze Budynku  Agronomówki w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.
W skład lokalu wchodzi:

  • pięć pomieszczeń o powierzchni użytkowej 77,4 m2  
3. Adres: Agronomówka w Zubrzycy Górnej 34-484 Zubrzyca Górna 487  
                                                              
4. Przeznaczenie nieruchomości:
Teren o symbolu UC – usługi komercyjne.

5. Obciążenia nieruchomości.
Brak obciążeń.

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.
Brak zobowiązań.

7. Termin wnoszenia opłat.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu – do 10-go każdego następnego miesiąca z góry na podstawie wystawianych faktur. Płatność w kasie  Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr konta 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.

8. Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu  491,49 zł netto + 23% VAT.
 
9. Zasady aktualizacji opłat za najem:
Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.

10. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Oferty należy składać do godziny 15:00 dnia  08.06.2012, miejsce: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka pokój nr 1 – sekretariat.

11. Termin i miejsce części jawnej przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2012 o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 110.

12 . Wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia:
wadium w wysokości 112,00 zł brutto za lokal należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy (pok.105) lub na konto Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001, najpóźniej do godz. 15:00, dnia 08.06.2012 roku.  

13. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę za wynajem lokalu. Oferent, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pismem akceptującym, w którym zostanie wskazany termin i miejsce podpisania umowy.

14. Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat, licząc od daty podpisania umowy.
 
15. Skutki uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.
W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu w ciągu 21 dni od przetargu, wadium przepada na rzecz Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce.

16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka  pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.

17. Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego na parterze Budynku  Agronomówki w Zubrzycy Górnej.

1. Oferty należy składać w formie pisemnej.

2. Oferty mogą być składane do dnia 08.06.2012 do godz. 15:00.

3. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

4. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.