sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RIT.6840.5.2012 Ogłoszenie o przetragu na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie
o przetargu na zbycie nieruchomości

RIT.6840.5.2012r.                                        Jabłonka 19.06.2012 r.

    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami/ oraz §6 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004r).

Wójt Gminy Jabłonka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jabłonka położonych w Podwilku i Jabłonce.

1. Oznaczenie:
•    działka nr 1657 o powierzchni 0.1700 ha, objęta jest księga wieczystą nr NS1T/00039012/3 położonej w Jabłonce przy ul. Drogowców 2

Opis: Nieruchomość składa się z działki o nr 1657 zabudowanej budynkiem parterowym starej szkoły o powierzchni użytkowej 110,77m2, posiada dostęp do drogi krajowej relacji Kraków- Chyżne przez ul. Drogowców. Działka posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga asfaltowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa.

Przeznaczenie: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU (tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług).

Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Brak Zobowiązań

Cena wywoławcza: wynosi 239.000,00 PLN słownie dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych

Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Gminy w Jabłonce ul. 3-go Maja 1,  sala obrad

Termin przeprowadzania przetargu: dnia 24.07.2012r o godz. 1100

Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 23.900,00 PLN

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 18. 07.2012 do godz. 1500 wpłacą wadium w wysokości 23.900,00 PLN (słownie dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych). Wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa należy odpowiednio wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jabłonce nr 80 87980002 0000 0000 0026 0003 lub złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. 105. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 2390 zł.
 
Wpłacone wadium podlega:
1.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
2.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
3.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
4.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy
W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Jabłonka.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto Urzędu Gminy w Jabłonce nr 80 87980002 0000 0000 0026 0003, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jabłonce, na stronie internetowej: www.jablonka.pl lub pod nr telefonu: 0-18-26-111-00.
2. Oznaczenie:
•    działki nr 6991/2, 6991/3, 6991/4, 6991/5, 6991/6, 6991/7 objęte są księgą wieczystą nr NS1T/00071366/5 i działka nr 7005/5 objęta jest księgą wieczystą nr NS1T/00044692/1, łączna powierzchnia wymienionych działek wynosi 0.5285 ha, położone są w Podwilku

Opis: Nieruchomości stanowią jedną zwartą całość, zabudowaną dawnym budynkiem agronomówki, składają się z działek o nr 6991/2, 6991/3, 6991/4, 6991/5, 6991/6, 6991/7, 7005/5 położonych w miejscowości Podwilk- „Ziemiaństwo” gmina Jabłonka, posiadają dostęp do drogi publicznej. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga asfaltowa, sieć energetyczna, sieć wodociągowa.
 
Przeznaczenie: Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka przedmiotowe nieruchomości położone są w terenie oznaczonym symbolem MU (tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług).

Obciążenia nieruchomości: Nieruchomości są wolne od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Brak Zobowiązań

Cena wywoławcza: wynosi 226.000,00 PLN słownie dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych


Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Gminy w Jabłonce ul. 3-go Maja 1, sala obrad

Termin przeprowadzania przetargu: dnia 24.07.2012r. o godz. 1100

Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 22600,00 PLN

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 18.07.2012r. do godz. 1500 wpłacą wadium w wysokości 22 600,00 PLN ( słownie dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych). Wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa należy odpowiednio wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jabłonce nr 80 87980002 0000 0000 0026 0003 lub złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. 105. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 2260,00 zł.
 
Wpłacone wadium podlega:
1.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
2.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
3.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
4.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto Urzędu Gminy w Jabłonce nr 80 87980002 0000 0000 0026 0003, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jabłonce, na stronie internetowej: www.jablonka.pl lub pod nr telefonu: 0-18-26-111-00.