sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.23.2012 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na majem lokalu położonego na parterze Budynku Agronomówki w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.

ZUK.221.23.2012                                                                                                        Jabłonka dnia 20.06.2012


Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na majem lokalu położonego na parterze Budynku  Agronomówki w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.  

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami, Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce informuje o wynikach przetargu.


W dniu 14.06.2012r. w Zakładzie Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce został przeprowadzony przetarg pisemny nieograniczony.
Przetargiem objęto lokal położony na parterze Budynku  Agronomówki w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Dz.ew. nr 7924/3, 7918/3  o łącznej  pow. 0,492ha.    Księga wieczysta 00068275.

Właściciel: Gmina Jabłonka.  
 

Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu 491,49 zł netto + 23% VAT.

Z powodu braku złożonych ofert, przetarg odwołano.  
 


Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami, niniejszy wykaz podaje się do publicznej na okres 7 dni.  

Z poważaniem,                            

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Mirosław Karkos