sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.22.2013 Ogłoszenie o przetargu

ZUK.221.22.2013                                                                          Jabłonka dn.11.10.2013


Ogłoszenie o przetargu


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami.

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce   o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego w Zubrzycy Górnej,
Gmina Jabłonka.


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Dz.ew. nr 5663, 5664, 5655, 13053 o łącznej pow. 0,2379ha. Księga wieczysta NS1T/00147415/8.

Właściciel: Gmina Jabłonka.


2. Opis lokalu:

Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej w skład którego wchodzą trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 39 m2, oraz jedno pomieszczenie o powierzchni 32m2.

 


3. Adres: Zubrzyca Górna obok Szkoły Podstawowej Nr.1

34-480 Jabłonka


4. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

Teren o symbolu UP – „Tereny usług publicznych”.

Zgodnie z symbolem UP w lokalu może być prowadzona działalność usługowa w zakresie: administracji państwowej i samorządowej, bezpieczeństwa publicznego, kultury, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, usług biurowych, poczty, telekomunikacji, obsługi ruchu turystycznego, sportu itp.


5. Obciążenia nieruchomości.

Brak obciążeń.


6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.

Brak zobowiązań.


7. Termin wnoszenia opłat.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu do 10-go każdego następnego miesiąca z góry na podstawie wystawianych faktur.

Płatność w kasie Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr konta
48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.


8. Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu: 414,80 zł netto +23% VAT.

  

9. Zasady aktualizacji opłat za najem:

Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.10. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

  • Do godziny 15:00 dnia 12.11.2013, miejsce: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka pokój nr 1 – sekretariat.


11. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2013 o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 110 (sala obrad).


12. Wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia:

wadium w wysokości 102,00 zł brutto za lokal należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy (pok.105) lub na konto Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001, najpóźniej do godz. 15:00, dnia 12.11.2013 roku.


13. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę za wynajem lokalu. Oferent, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pismem akceptującym, w którym zostanie wskazany termin i miejsce podpisania umowy.


14. Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat, licząc od daty podpisania umowy.


15. Skutki uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.

W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu
w ciągu 21 dni od przetargu, wadium przepada na rzecz Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce.


16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.


17. Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu „Budynek gospodarczy” położonego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej.1. Oferty należy składać w formie pisemnej.

2. Oferty mogą być składane do dnia 12.11.2013 do godz. 15:00.

3. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;


4. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.