sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.21.2013 Ogłoszenie o przetargu

ZUK.221.21.2013                                                                       Jabłonka dn.11.10.2013.


Ogłoszenie o przetargu


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami.

 

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce   o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego w Zubrzycy Górnej
Gmina Jabłonka

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Dz.ew. nr 7924/3, 7918/3 o łącznej pow. 0,492ha. Księga wieczysta 00068275.

Właściciel: Gmina Jabłonka.


2. Opis lokalu:

Lokal położony na parterze Budynku Agronomówki w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.

W skład lokalu wchodzi:

  • pięć pomieszczeń o powierzchni użytkowej 77,4 m23. Adres: Agronomówka w Zubrzycy Górnej

34-484 Zubrzyca Górna 487

 

4. Przeznaczenie nieruchomości:

Teren o symbolu UC – usługi komercyjne.


5. Obciążenia nieruchomości.

Brak obciążeń.


6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.

Brak zobowiązań.


7. Termin wnoszenia opłat.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu – do 10-go każdego następnego miesiąca z góry na podstawie wystawianych faktur.

Płatność w kasie Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr konta
48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.


8. Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu 509,65 zł netto + 23% VAT.

 

9. Zasady aktualizacji opłat za najem:

Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.


10. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Oferty należy składać do godziny 15:00 dnia 12.11.2013, miejsce: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka pokój nr 1 – sekretariat.


11. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2013 o godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 110.


12 . Wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia:

wadium w wysokości 125,00 zł brutto za lokal należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy (pok.105) lub na konto Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001, najpóźniej do godz. 15:00, dnia 12.11.2013 roku.


13. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę za wynajem lokalu. Oferent, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pismem akceptującym, w którym zostanie wskazany termin i miejsce podpisania umowy.


14. Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat, licząc od daty podpisania umowy.

 

15. Skutki uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.

W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu
w ciągu 21 dni od przetargu, wadium przepada na rzecz Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce.


16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.


17. Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego na parterze Budynku Agronomówki w Zubrzycy Górnej.


1. Oferty należy składać w formie pisemnej.

2. Oferty mogą być składane do dnia 12.11.2013 do godz. 15:00.

3. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.


4. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.