sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.21.2013 Ogłoszenie o przetargu

ZUK.221.21.2013                                                                         Jabłonka dnia 18.11.2013

 

Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na majem lokalu położonego na parterze budynku  „Agronomówk”i w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami, Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce informuje o wynikach przetargu.

W dniu 15.11.2013r. w Zakładzie Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce został przeprowadzony przetarg pisemny nieograniczony.
Przetargiem objęto lokal położony na parterze budynku  „Agronomówki” w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Dz.ew. nr 7924/3, 7918/3  o łącznej  pow. 0,492ha. Księga wieczysta 00068275.

Właściciel: Gmina Jabłonka. 

Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu 509,65 zł netto + 23% VAT.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 511,00zł netto +23%VAT. 

W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego najemcą lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 77,4 m2 za cenę 511,00 zł netto + 23%VAT.  słownie: pięćset jedenaście złotych netto + 23%VAT  miesięcznie, została  Pani Beata Knapczyk, FHU „Arkadia” 34-484 Zubrzyca Górna 480. 
 
Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami, niniejszy wykaz podaje się do publicznej na okres 7 dni.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Mirosław Karkos