sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZASADY REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE JABŁONKA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE JABŁONKA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Zapisy do Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywają się w dniach 17.03.2014 r. – 31.03.2014 r. Wnioski w wersji papierowej można składać w Gminnym Przedszkolu Samorządowym, w szkołach podstawowych w godzinach od 8.00 do 14.00. Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, określając w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

W przypadku kontynuacji edukacji przedszkolnej przez dziecko w Gminnym Przedszkolu Samorządowym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej rodzic (opiekun prawny) składa u dyrektora DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w terminie do dnia 12.03.2014 r. Dzieci w wieku 5 lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015:

1. Przyjmowanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego 05.03.2014 r. -12.03.2014 r.
2. Składanie wniosków o przyjęcie do Gminnego Przedszkola Samorządowego/oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami 17.03.2014 r. – 31.03.2014 r.
3. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – analiza dokumentów, rozpatrywanie wniosków do 10.04.2014 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 11.04.2014 r. do godz. 14:00
5. Pisemne potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia (Załącznik Nr 8) 14.04.2014 r. – 18.04.2014 r. do godz. 12:00
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23.04.2014 r. – 25.04.2014 r. do godz. 15:00
7. Podpisywanie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi) 25.04.2014 r. – 31.05.2014 r.  do godz. 15:00
 
Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Gminnego Przedszkola Samorządowego i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne w załączniku do pobrania tutaj:
ZASADY_REKRUTACJI.doc

Inne Załączniki do pobrania:
 
Załącznik Nr 1 – Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego.
 
Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego.
 
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie – wielodzietność rodziny kandydata.
 
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie – samotne wychowywaniu dziecka oraz niewychowywanie żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem prawnym).
 
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie – oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracującą / prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą / studiują lub uczą się w systemie dziennym ALBO jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata pracuje / prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą / studiuje lub uczą się w systemie dziennym
 
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola publicznego / oddziału przedszkolnego / szkoły.
 
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie – adres zamieszkania kandydata mieści się najbliżej siedziby Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 
Załącznik Nr 8 – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka (Uwaga: składane dopiero po zakwalifikowaniu dziecka do Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziału przedszkolnego).