sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.19.2015 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu położonego w Jabłonce Gmina Jabłonka

ZUK.221.19.2015                                                                       Jabłonka, 13.07.2015 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. poz. 782), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów,  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2014r., poz. 1490) z późniejszymi zmianami.

 

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce   o g ł a s z a

 

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego w Jabłonce

Gmina Jabłonka

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Dz.ew. nr 3830 o pow. 0,29ha    Poz. rej. gruntu  1120

Właściciel działki: Urbar Jabłonka, Gmina Jabłonka posiada umowę dzierżawy z dnia 02.01.1987 ważną do 2086r.

 

2. Opis lokalu:

 

Lokal położony na parterze Budynku  Dworcowego w Jabłonce przy pasie drogowym (KGP/KZ) drogi krajowej nr 7 Kraków – Chyżne o znaczeniu międzynarodowym.

 

 

W skład lokalu wchodzi:

·         jedno pomieszczenie o powierzchni użytkowej 18 m2      

·         węzeł sanitarny  o  powierzchni użytkowej 6m2.  

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24 m2.

 

3. Adres: Budynek Dworcowy w Jabłonce ul. Plac Dworcowy 2.

                                                                               34-480 Jabłonka

 

4. Przeznaczenie nieruchomości:

 

Teren o symbolu UC – usługi komercyjne.

 

5. Obciążenia nieruchomości.

       Brak obciążeń.

 

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.

       Brak zobowiązań.

 

7. Termin wnoszenia opłat.

 Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu – do 10-go każdego następnego miesiąca z góry na podstawie wystawianych faktur.

Płatność w kasie  Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce

 nr konta 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.

 

8. Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu  775 zł netto + 23% VAT.

 

9. Zasady aktualizacji opłat za najem:

Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.

 

 

10. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 

Oferty należy składać do godziny 15:00 dnia  11.08.2015, miejsce: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka pokój nr 1 – sekretariat.

 

11. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.08.2015 o godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 110.

 

12 . Wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia:

wadium w wysokości 190,00 zł brutto za lokal należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy (pok.105) lub na konto Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce   w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001, najpóźniej do godz. 15:00, dnia 11.08.2015 roku. 

 

13. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę za wynajem lokalu. Oferent, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pismem akceptującym, w którym zostanie wskazany termin i miejsce podpisania umowy.

 

14. Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat, licząc od daty podpisania umowy.

 

15. Skutki uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.

W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu
w ciągu 21 dni od przetargu, wadium przepada na rzecz Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce.

 

16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka  pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.

 

17. Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego na parterze Budynku  Dworcowego w Jabłonce.

 

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej.

 

  1. Oferty mogą być składane do dnia 11.08.2015 do godz. 15:00.

 

 

  1. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

 

 

4. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.