sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonka uchwał:


1)    Nr LIX/363/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Lipnica Mała 52”;


2)    Nr VII/44/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszarów:

  • w Chyżnem – oznaczonych nazwą miejscowości „Chyżne” oraz kolejnymi numerami od 11 do 14,

  • w Lipnicy Małej – oznaczonych nazwą miejscowości „Lipnica Mała” oraz kolejnymi numerami od 53 do 72,

  • w Orawce – oznaczonych nazwą miejscowości „Orawka” oraz kolejnymi numerami od 24 do 33,

  • w Podwilku – oznaczonych nazwą miejscowości „Podwilk” oraz kolejnymi numerami od 36 do 44.

 

 

 

 

 

Mapy ilustrujące położenie obszarów objętych ustaleniami zmian planu dostępne są na stronie internetowej Gminy Jabłonka http://jablonka.nazwa.pl/v2/downloads/MPZP/CHLMOP.zip oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka, w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jabłonka.