OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa:

Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonka uchwały Nr VII/46/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna, dla obszarów:

  • w Zubrzycy Dolnej – oznaczonych nazwą miejscowości „Zubrzyca Dolna” oraz kolejnymi numerami od 28 do 34,

  • w Zubrzycy Górnej – oznaczonych nazwą miejscowości „Zubrzyca Górna” oraz kolejnymi numerami od 49 do 65.

 

 

 

Mapy ilustrujące położenie obszarów objętych ustaleniami zmian planu dostępne są na stronie internetowej Gminy Jabłonka http://jablonka.nazwa.pl/v2/downloads/MPZP/Zubrzyca.zip oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonka.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka, w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jabłonka.