sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.19.2015 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu położonego w budynku Dworca Autobusowego w Jabłonce ul. Plac Dworcowy 2, 34-480 Jabłonka.

ZUK.221.19.2015                                                                            Jabłonka dnia 24.08.2015

 

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu położonego w budynku Dworca Autobusowego w Jabłonce ul. Plac Dworcowy 2, 34-480 Jabłonka.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. poz. 782), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2014r., poz.1490) z późniejszymi zmianami,

 

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce informuje o wynikach przetargu.

 

W dniu 13.08.2015r. w Zakładzie Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce został przeprowadzony przetarg pisemny nieograniczony.

Przetargiem objęto lokal użytkowy położony w budynku Dworca Autobusowego w Jabłonce. Budynek zlokalizowany jest na dz. ew. nr 3830 o pow. 0,29 ha, Kw – brak, poz. rej. gruntu 1120.

Do części jawnej przetargu dopuszczone zostały wszystkie złożone oferty. Razem trzy oferty. Do części niejawnej przetargu dopuszczone zostały dwie oferty. Jedna oferta nie została dopuszczona, ponieważ oferowana cena była niższa od ceny wywoławczej.

Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu 775 zł netto + 23%VAT.

W związku z protestem złożonym przez jednego oferenta, zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstwa przez oferentów, przeciwko wiarygodności dokumentów Art. 270 §1 Kodeksu karnego. Sprawę w celu wyjaśnienia przekazuje się organom ścigania- Komisariat Policji w Jabłonce.

Mając na uwadze powyższe na mocy §16 pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz Rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2014r., poz. 1490) z późniejszymi zmianami Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce zamyka przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2014r., poz. 1490) z późniejszymi zmianami, niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

 

 

Z poważaniem:

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mirosław Karkos