sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK Ogłoszenie o przetargu

 

ZUK.221.30.2015                                                     Jabłonka, dnia 29 września 2015 roku

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. poz. 782), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów,  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2014r., poz. 1490) z późniejszymi zmianami.

 

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce   o g ł a s z a

 

II przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego w Jabłonce

Gmina Jabłonka

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, oraz katastru nieruchomości.

Dz.ew. nr 3830 o pow. 0,29ha    Poz. rej. gruntu  1120

Właściciel działki: Urbar Jabłonka, Gmina Jabłonka posiada umowę dzierżawy z dnia 02.01.1987 ważną do 2086r.

 

2. Opis lokalu:

 

Lokal położony na parterze Budynku  Dworcowego w Jabłonce przy pasie drogowym (KGP/KZ) drogi krajowej nr 7 Kraków – Chyżne o znaczeniu międzynarodowym.

 

 

W skład lokalu wchodzi:

·         jedno pomieszczenie o powierzchni użytkowej 18 m2      

·         węzeł sanitarny  o  powierzchni użytkowej 6m2.  

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24 m2.

 

3. Adres: Budynek Dworcowy w Jabłonce ul. Plac Dworcowy 2.

                                                                               34-480 Jabłonka

 

4. Przeznaczenie nieruchomości:

 

Teren o symbolu UC – usługi komercyjne.

 

5. Obciążenia nieruchomości.

       Brak obciążeń.

 

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.

       Brak zobowiązań.

 

7. Termin wnoszenia opłat.

 Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu – do 10-go każdego następnego miesiąca z góry na podstawie wystawianych faktur.

Płatność w kasie  Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce

 nr konta 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.

 

8. Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu  775 zł netto + 23% VAT.

 

9. Zasady aktualizacji opłat za najem:

Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.

 

 

10. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 

Oferty należy składać do godziny 15:00 dnia  29.10.2015, miejsce: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka pokój nr 1- sekretariat.

 

11. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2.11.2015 o godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego         pok. nr 110.

 

12 . Wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia:

      wadium w wysokości 190,00 zł brutto za lokal należy wpłacić na konto Zakładu Usług     Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce

      nr konta 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001, najpóźniej do dnia 29.10.2015 roku włącznie. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

 

 

13. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę za   wynajem lokalu. Oferent, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pismem akceptującym, w którym zostanie wskazany termin i miejsce podpisania umowy.

 

14. Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat, licząc od daty podpisania umowy.

 

15. Skutki uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.

W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu
w ciągu 21 dni od przetargu, wadium przepada na rzecz Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce.

 

16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka  pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.

 

17. Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego na parterze Budynku  Dworcowego w Jabłonce.

 

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych i oznakowanych  kopertach.

 

      Oznakowanie koperty zawierającej ofertę powinno zawierać:

a)      adres organizatora przetargu;

b)     nazwę, adres, i numer telefonu oferenta, umożliwiające dalszą z nim korespondencję, lub zwrot nie otwartej oferty przetargowej;

c)      nazwę postępowania, którego dotyczy oferta; Oferta przetargowa ” Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego na parterze Budynku Dworcowego  w Jabłonce”.

d)     dopisek „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert  2.11.2015r. godz. 10:00”.    

      

  1. Oferty mogą być składane do dnia 29.10.2015 do godz. 15:00.

 

  1. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy,  oraz jej siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, jeżeli w imieniu oferenta występuje osoba fizyczna należy podać jej imię i nazwisko, oraz załączyć stosowne pełnomocnictwo;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje              te warunki bez zastrzeżeń;

d) oferowaną miesięczną cenę netto, którą należy podać w PLN liczbowo i słownie, oraz wskazać sposób jej zapłaty ;

e) oświadczenie, na jaki numer rachunku należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

  1. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

      5.  Informacje dodatkowe. Jeżeli koperta, zawierająca ofertę nie będzie odpowiednio oznakowana i zamknięta, organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie.

Oferty nie spełniające wymagań określonych w warunkach przetargu będą        odrzucone.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę według powyższych wytycznych.

Oferta dostarczona po wyznaczonym przez organizatora terminie przetargu, zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

Oferent może wycofać ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż ostatniego dnia wyznaczonego             do składania ofert. Wycofanie oferty po tym terminie, nie będzie możliwe.