sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotyczy: postępowania w sprawie II przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu położonego w budynku Dworcowym w Jabłonce ul. Plac Dworcowy 2, 34-480 Jabłonka.

ZUK.221.30.2015                                                                                             Jabłonka, dnia 3 listopada 2015 roku


Dotyczy: postępowania w sprawie II przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu położonego w budynku Dworcowym w Jabłonce ul. Plac Dworcowy 2, 34-480 Jabłonka.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. poz. 782), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów,           oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2014r., poz.1490)     z późniejszymi zmianami,

 Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce informuje o wynikach II przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego.

          W dniu 2.11.2015r. w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy       w Jabłonce został przeprowadzony II przetarg pisemny nieograniczony.

         Przetargiem objęto lokal użytkowy położony w budynku Dworca Autobusowego           w Jabłonce. Budynek zlokalizowany jest na dz. ew. nr 3830 o pow. 0,29 ha,   Kw – brak,  poz. rej. gruntu 1120.

         Do części jawnej i niejawnej przetargu dopuszczone zostały wszystkie złożone oferty. Razem sześć ofert.  

         Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu 775 zł netto + 23%VAT.

         Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Dawid Łysiak oferując cenę 1810 zł netto + 23%VAT miesięcznie za najem lokalu.

          W wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego najemcą lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 24m2 za cenę 1810,00 zł netto +23%VAT, słownie: tysiąc osiemset dziesięć złotych netto + 23%VAT miesięcznie został Pan Dawid Łysiak, ul. Szałasowa 4,    34- 480 Jabłonka.      

         Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z 2014r., poz. 1490) z późniejszymi zmianami, niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

          Informuje się, że zgodnie z zapisem Art.40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.        o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. poz. 782) uczestnikom przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,           do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.  

 

Z poważaniem:

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mirosław Karkos