sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wykaz lokali przeznaczonych do najmu

ZUK.221.29.2017                                                                          Jabłonka, dnia 11 września 2017 r.

 

Wykaz lokali przeznaczonych do najmu.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016 poz. 2147) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

25 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) z późniejszymi zmianami.

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy Jabłonka.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Dz.ew. nr 14151/4, 14151/5  o łącznej pow. 0,1905ha Poz. rej. gruntu  G2.

Księga wieczysta NS1T/00068813/0.

Właściciel działki: Gmina Jabłonka.

2. Powierzchnia lokalu: 74m2

3. Opis lokalu.

Lokal położony na parterze Budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Małej

Adres: Ośrodek Zdrowia w Lipnicy Małej

34-482 Lipnica Mała 305A

W skład lokalu wchodzą:

  • cztery pomieszczenia, korytarz, łazienka, wc, o łącznej powierzchni  użytkowej       74 m2.

4. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania.

Teren o symbolu UP – „Tereny usług publicznych”.

5. Wysokość opłat z tytułu najmu.

Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu  502,00 zł netto + 23%VAT.  

6. Termin wnoszenia opłat.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu - do 10-go każdego miesiąca z góry na podstawie wystawianych faktur.

Płatność w kasie  Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr konta 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.

7. Zasady aktualizacji opłat za najem lokalu.

Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.

8. Informacje o przeznaczeniu lokalu oddawanego w najem.

Zgodnie z symbolem UP w lokalu może być prowadzona działalność usługowa w zakresie: administracji państwowej i samorządowej, bezpieczeństwa publicznego, kultury, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, usług biurowych, poczty, telekomunikacji, obsługi ruchu turystycznego, sportu itp.

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-mi niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 4 października 2017 roku, po tym okresie zostanie ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony przez Zakład Usług Komunalnych na wynajem lokalu.

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
mgr inż. Piotr Pukowski