ZUK Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu położonego w Lipnicy Małej

ZUK.221.29.2017                                                                  Jabłonka, dnia 6 października 2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016 poz. 2147) oraz   Rozporządzenia   Rady  Ministrów  z   dnia

25 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań    na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) z późniejszymi zmianami.

 

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce   o g ł a s z a

 

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego w Lipnicy Małej

- Gmina Jabłonka

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

    Dz.ew. nr 14151/4, 14151/5  o łącznej pow. 0,1905ha Poz. rej. gruntu  G2.

    Księga wieczysta NS1T/00068813/0.

    Właściciel działki: Gmina Jabłonka.

 

2. Opis lokalu:

   Lokal położony na parterze Budynku  Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Małej

   Adres: Ośrodek Zdrowia w Lipnicy Małej

   34-482 Lipnica Mała 305A

 

W skład lokalu wchodzą:

  • cztery pomieszczenia, korytarz, łazienka, wc, o łącznej powierzchni  użytkowej       74 m2.

 

3. Adres: Ośrodek Zdrowia w Lipnicy Małej 34-482 Lipnica Mała 305A

 

4. Przeznaczenie nieruchomości:

Teren o symbolu UP – „Tereny usług publicznych”.

 

5. Obciążenia nieruchomości.

       Brak obciążeń.

 

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.

       Brak zobowiązań.

 

7. Termin wnoszenia opłat.

     Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu - do 10-go każdego miesiąca z góry na podstawie wystawianych faktur.

    Płatność w kasie  Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr konta
    48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.

 

8. Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu  502 zł netto + 23% VAT.

 

9. Zasady aktualizacji opłat za najem:

Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.

 

10. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 Oferty należy składać do godziny 15:00 dnia  06.11.2017, miejsce: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka pokój nr 1 – sekretariat.

 

11. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.11.2017 o godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 110- sala obrad.

 

12 . Wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia:

wadium w wysokości 123,00 zł brutto za lokal należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy (pok.105) lub na konto Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce    w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001, najpóźniej  do godz. 15:00, dnia 06.11.2017 roku. 

 

13. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę za wynajem lokalu. Oferent, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pismem akceptującym, w którym zostanie wskazany termin i miejsce podpisania umowy.

 

14. Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat, licząc od daty podpisania umowy.

 

15. Skutki uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.

W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu
w ciągu 21 dni od przetargu, wadium przepada na rzecz Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce.

 

16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka  pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.

 

17. Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego na parterze Budynku  Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Małej.

 

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach.

 

  1. Oferty mogą być składane do dnia 06.11.2017 do godz. 15:00.

 

 

  1. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię i nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje  te warunki bez zastrzeżeń;

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.