sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.9.2018 Wykaz lokali przeznaczonych do najmu

ZUK.221.9.2018                                                                                                  Jabłonka, dnia 21 luty 2018 roku.

 

Wykaz lokali przeznaczonych do najmu.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 poz. 121) z późn. zm. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań   na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) z późn. zm.

 

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem położonych   na terenie Gminy Jabłonka.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Dz.ew. nr 7924/3, 7918/3 o łącznej pow. 0,492ha. Księga wieczysta 00068275.

Właściciel: Gmina Jabłonka.

2. Powierzchnia lokalu: 77,37 m2

3. Opis lokalu:

Lokal położony na parterze budynku Agronomówki w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.

Adres: Agronomówka w Zubrzycy Górnej

34-484 Zubrzyca Górna 487

W skład lokalu wchodzi:

  • pięć pomieszczeń o powierzchni użytkowej 77,37 m2

 

4. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

Teren o symbolu UC – „Usługi komercyjne”.

5. Wysokość opłat z tytułu najmu.

Wysokość opłat miesięcznych z tytułu najmu 518,05 zł (netto) + 23% VAT.

6. Termin wnoszenia opłat.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu - do 10-go każdego miesiąca z góry na podstawie wystawionej faktury w kasie Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr konta
48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.

7. Zasady aktualizacji opłat.

Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.

8. Informacje o przeznaczeniu lokalu oddawanego w najem.

Zgodnie z symbolem UC w lokalu może być prowadzona działalność usługowa o charakterze komercyjnym w zakresie: m.in. handlu, rzemiosła usługowego, usług biurowych, poczty, telekomunikacji, turystyki.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-mi niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 13.03.2018 roku, po tym okresie zostanie ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony przez Zakład Usług Komunalnych na wynajem lokali.