sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.9.2018 Informacja o wyniku przetargu, dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na majem lokalu położonego na parterze budynku „Agronomówki” w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.

ZUK.221.9.2018                                                                                                                                                             Jabłonka, dnia 9 maja 2018 roku

  

 

Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na majem lokalu położonego na parterze budynku  „Agronomówki” w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.  

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121) z późn. zm. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) z późniejszymi zmianami,  

 

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce informuje o wynikach przetargu.

 

W dniu 23.04.2018r. w Zakładzie Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce został przeprowadzony przetarg pisemny nieograniczony.

Przetargiem objęto lokal położony na parterze budynku  „Agronomówki” w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Dz.ew. nr 7924/3, 7918/3  o łącznej  pow. 0,492ha.

Księga wieczysta 00068275.

 

Właściciel: Gmina Jabłonka. 

 

Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu 518,05 zł netto + 23% VAT.

Z powodu braku złożonych ofert, przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) z późniejszymi zmianami, niniejszy wykaz podaje się do publicznej na okres 7 dni.  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mirosław Karkos