sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.44.2018 Ogłoszenie o przetargu, drugi przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego w Zubrzycy Górnej

ZUK.221.44.2018                                                                                                      Jabłonka, dnia 5 listopada 2018 roku

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121) z późn. zm. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   25   września  2014 r.   w   sprawie   sposobu   i   trybu  przeprowadzania

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) z późn. zm.

 

Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce   o g ł a s z a

 

drugi przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu położonego w Zubrzycy Górnej

Gmina Jabłonka

 

1.    Miejsce publikacji ogłoszenia:

- tablica ogłoszeń „Zamówienia publiczne” w miejscu publicznie dostępnym   w Urzędzie Gminy w Jabłonce

- strona internetowa Gminy Jabłonka www.jablonka.pl zakładka tablica ogłoszeń/ ogłoszenia różne

- Biuletyn Informacji Publicznej

- sołeckie tablice ogłoszeń na terenie Gminy Jabłonka     

 

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Dz.ew. nr 7924/3, 7918/3  o łącznej  pow. 0,492ha.       Księga wieczysta 00068275.

Właściciel: Gmina Jabłonka. 

 

3. Opis lokalu:

 

Lokal położony na parterze budynku  Agronomówki w Zubrzycy Górnej przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 957.

 

W skład lokalu wchodzi:

  • pięć pomieszczeń o powierzchni użytkowej 77,37 m

 

4. Adres: Agronomówka w Zubrzycy Górnej

                34-484 Zubrzyca Górna 487 

                                                               

 

5. Przeznaczenie nieruchomości:

 

Teren o symbolu UC – usługi komercyjne.

 

6. Obciążenia nieruchomości.

       Brak obciążeń.

 

7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.

       Brak zobowiązań.

 

8. Termin wnoszenia opłat.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu – do 10-go każdego następnego miesiąca z góry na podstawie wystawianych faktur.

Płatność w kasie  Urzędu Gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr konta 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001.

 

9. Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu  518,05 zł netto + 23% VAT.

 

10. Zasady aktualizacji opłat za najem:

Aktualizacja stawki czynszu o wartość stopnia inflacji w stosunku rocznym.

 

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach.

 

Koperta winna być opatrzona, opisana  następującymi danymi:

Nadawca:

Nazwa i adres oferenta (pieczęć).

Adresat:                                                    

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

UL.3 MAJA 1 pok. 107

34-480 JABŁONKA

OFERTA DO PRZETARGU NA „NAJEM LOKALU POŁOŻONEGO NA PATRERZE BUDYNKU AGRONOMÓWKI W ZUBRZYCY GÓRNEJ „

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

7-12-2018r godz. 10.00

 

 

 

 

      Oferta powinna zawierać  wypełniony formularz oferty - stanowiący załączniki   nr 1    do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

12. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 

Oferty należy składać do godziny 15:00 dnia  5.12.2018, miejsce: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka pokój 107.

 

13. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7.12.2018 o godz. 10.00, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 110.

 

14 . Wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia:

wadium w wysokości 127,00 zł brutto za lokal należy wpłacić najpóźniej do godz. 15:00, dnia 5.12.2018 roku w kasie Urzędu Gminy (pok.105) lub na konto Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce nr konta 48 8798 0002 0000 0010 3600 0001. 

 

15. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę za wynajem lokalu. Oferent, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pismem akceptującym, w którym zostanie wskazany termin i miejsce podpisania umowy.

 

16. Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat, licząc od daty podpisania umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

17. Skutki uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.

W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu w ciągu 21 dni od przetargu, wadium przepada na rzecz Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce.

 

18. Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka  pok. 107 lub telefonicznie 018 26 111 37.

 

19. Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia o przetargu

 

Załącznik Nr 1 -  Formularz oferty

Załącznik Nr 2  - Projekt umowy