sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka dla obszaru Gminy Jabłonka w jej granicach administracyjnych

 OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka

dla obszaru Gminy Jabłonka w jej granicach administracyjnych

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

 zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonka uchwały Nr XLVII/372/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.:

- na piśmie: Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka, lub

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


 

Wójt Gminy Jabłonka