sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka przeznaczonych do zamiany

Wykaz

nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka przeznaczonych

do zamiany

 

RIT.6840.2.2018                                                                                                                                                            Jabłonka 12.12.2018 r.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVIII/381/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 września 2018 roku

 

Wójt Gminy Jabłonka

podaje

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej

do zamiany:

 

1. Nieruchomość stanowi działka ewidencyjna o nr 4067/30 o powierzchni 0,0082 ha, objęta  księgą wieczystą nr NS1T/00079849/1. Nieruchomość jest niezabudowana położona w miejscowości Jabłonka w gminie Jabłonka. Działka położona jest w terenach niezabudowanych, najbliższe otoczenie stanowią tereny niezabudowane i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, działka jest wąska nie nadaje się do samodzielnej zabudowy. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka działka położona jest w terenie o symbolu „MNU” stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Cena nieruchomości wynosi 14.000,00 zł. + VAT 23%

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia przedmiotowego wykazu,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia przedmiotowego wykazu.

Nieruchomość będzie zbywana w drodze bezprzetargowej w formie zamiany.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości.

1. Ogłoszenie przez Sołtysów wsi

2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonka

3. Zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Gminy Jabłonka

4. Podanie informacji do prasy

5. /a