sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego .: Odcinek 3C - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 od odc. 100 km 2+241.5 do odc. 100 km 2+303.6 oraz Odcinek 4B - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 od odc. 100 km 5+337.0 do odc. 100 km 5+413.6, w m. Zubrzyca Dolna

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zmianami),

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:Odcinek 3C - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 od odc. 100 km 2+241.5 do odc. 100 km 2+303.6 oraz Odcinek 4B - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 od odc. 100 km 5+337.0 do odc. 100 km 5+413.6, w m. Zubrzyca Dolna, w powiecie nowotarskim, gmina Jabłonka, realizowane w ramach zadania pn.: "Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ" – na wniosek z 19 października 2018 r. złożony przez pełnomocnika reprezentującego Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Zubrzyca Dolna, powiecie nowotarskim, gminie Jabłonka, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

a)   między liniami rozgraniczającymi teren drogi wojewódzkiej 957 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

- jednostka ewidencyjna Jabłonka, obręb Zubrzyca Dolna 0006:

ODCINEK 3C: 5215/24 (5215/1), 596/12 (596/3);

ODCINEK 4B: 5215/26 (5215/1), 3925/2 (3925/1), 3928/6 (3928/5), 3950/2 (3950/1), 3930/4 (3930/3).

Ponadto, Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23 stycznia 2019 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-XI.7820.1.68.2018.MMa o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 03 czerwca 2019 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zmianami), w związku z prowadzonym ww. postępowaniem administracyjnym.

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 17 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 1100 – 1400 lub w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21 923, lub uzyskać informacje w sprawie pod ww. numerem.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postę­powania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychcza­sowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.