sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka, w zakresie niektórych warunków zagospodarowania obszaru działki nr ewid. 3840/5 w Jabłonce

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka

w części obejmującej miejscowość Jabłonka,

w zakresie niektórych warunków zagospodarowania

obszaru działki nr ewid. 3840/5 w Jabłonce

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 lutego 2019 r. –  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka

w części obejmującej miejscowość Jabłonka,

w zakresie niektórych warunków zagospodarowania

obszaru działki nr ewid. 3840/5 w Jabłonce

wraz z dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 24.09.2019 r. do 16.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonka, w godzinach pracy Urzędu.

W okresie wyłożenia projekt planu będzie ponadto udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonka: http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/Jablonka_3840_5.zip

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonka, o godz. 10.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonka (Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wójt Gminy Jabłonka