sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw w Gminie Jabłonka

Sprawozdanie

z konsultacji społecznych z mieszkańcami

w sprawie statutów sołectw w Gminie Jabłonka

 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje analizę uwag i propozycji złożonych w ramach konsultacji z mieszkańcami Gminy Jabłonka dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Jabłonka
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Jabłonka.

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu wypełnienia ustawowego obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). Projekty statutów na czas konsultacji zostały udostępnione na stronie internetowej urzędu gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Konsultacje przeprowadzono w okresie od dnia od 24 października 2019 r. do 08 listopada 2019 r.  Zarządzenie Nr OP.0050.81.2019 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 24 października 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jabłonka w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Jabłonka określono formy i terminy konsultacji.

Wyniki konsultacji w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

1. Chyżne

 1. Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag do projektu nowego statutu Sołectwa. Natomiast zaproponowali ilość członków Rady Sołeckiej jaka będzie wybierana w ich sołectwie w liczbie 10 członków. Propozycja została uwzględniona.
 2. Mieszkańcy sołectwa Chyżne nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag i  propozycji do projektu nowego statutu Sołectwa.

 

2. Jabłonka

 1. Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag do projektu nowego statutu Sołectwa. Natomiast zaproponowali ilość członków Rady Sołeckiej jaka będzie wybierana w ich sołectwie w liczbie 10 członków. Propozycja została uwzględniona.
 2. Mieszkańcy sołectwa Jabłonka nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag i  propozycji do projektu nowego statutu Sołectwa.

 

3. Jabłonka - Bory

 1. Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag do projektu nowego statutu Sołectwa. Natomiast zaproponowali ilość członków Rady Sołeckiej jaka będzie wybierana w ich sołectwie w liczbie 7 członków. Propozycja została uwzględniona.
 2. Mieszkańcy sołectwa Jabłonka-Bory nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag i  propozycji do projektu nowego statutu Sołectwa.

 

4. Lipnica Mała

 1. Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag do projektu nowego statutu Sołectwa. Natomiast zaproponowali ilość członków Rady Sołeckiej jaka będzie wybierana w ich sołectwie w liczbie 9 członków Propozycja została uwzględniona.
 2. Mieszkańcy sołectwa Lipnica Mała nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag i  propozycji do projektu nowego statutu Sołectwa.

5. Orawka

 1. Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag do projektu nowego statutu Sołectwa. Natomiast zaproponowali ilość członków Rady Sołeckiej jaka będzie wybierana w ich sołectwie w liczbie 8 członków. Propozycja została uwzględniona.
 2. Mieszkańcy sołectwa Orawka nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag i  propozycji do projektu nowego statutu Sołectwa.

 

6. Podwilk

 1. Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag do projektu nowego statutu Sołectwa. Natomiast zaproponowali ilość członków Rady Sołeckiej jaka będzie wybierana w ich sołectwie w liczbie 10 członków. Propozycja została uwzględniona.
 2. Mieszkańcy sołectwa Podwilk nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag i  propozycji do projektu nowego statutu Sołectwa.

 

7. Zubrzyca Dolna

        a. Sołtys oraz Rada Sołecka przedstawili uwagi i propozycje do projektu nowego statutu Sołectwa. Uwagi i propozycje stanowią załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.  Natomiast ustosunkowanie się do uwag przekazanych przez Sołectwo Zubrzyca Dolna pismem z dnia 3.11.2019 r. przedstawia się następująco: (numery poniższe odpowiadają numerom uwag z pisma):

 

 1. Proponowany zapis jest niezgodny z art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Żaden przepis prawa nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji sołtysa i przewodniczącego rady sołeckiej.  Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, a rada sołecka jest ciałem o charakterze doradczym i opiniodawczym. Funkcja przewodniczącego rady sołeckiej nie została ustawowo  przewidziana dla sołtysa. Takie stanowisko wyraził między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 16 maja 2019 r. sygn. akt II SA/Go 183/19.W związku z powyższym proponowana zmiana nie może zostać wprowadzona.
 2. Stosownie do propozycji przekazanej przez sołectwo uzupełniono zapis o ilości członków rady sołeckiej..
 3. Usunięto omyłkowy zapis w projekcie statutu „za wyjątkiem uchwał podejmowanych zgodnie z par. 32 ust. 3”. 
 4. Dokonano zmiany par. 28 częściowo uwzględniając zgłoszoną uwagę
 5. Proponowana zmiana jest niezgodna z art. 35 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, który określa elementy statutu sołectwa. Wśród elementów statutu sołectwa wymienionych w powyższym przepisie nie ma zasad przyznawania diet czy też ryczałtu. Poza tym ustawa w ustawie o samorządzie gminnym brak jest takiego określenia jak „ryczałt” dla sołtysa. Natomiast używane jest określenie „dieta”. Natomiast kwestie dotyczące diety dla sołtysa reguluje art. 37b ustawy o samorządzie gminnym. W oparciu o powyższy przepis rada gminy może podjąć odrębną od statutu uchwałę dotyczącą zasad przyznawania diet dla sołtysów. Rada Gminy Jabłonka w dniu 25 marca 2013 r. podjęła uchwałę nr XXXVIII/221/2013 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Uchwała ta reguluje zasady przyznawania diet dla sołtysów w Gminie Jabłonka.
 6. Nie uwzględniono uwagi. Sołtys może uzyskać zgodę Zebrania Wiejskiego na podjęcie działań w celu przejęcia mienia komunalnego na podstawie par. 34 ust. 1 pkt 1 statutu.
 7. Nie uwzględniono uwagi, gdyż w projekcie statutu nie przewiduje się przeprowadzania II tury wyborów do Rady Sołeckiej.
 8. Uwaga nie została uwzględniona. W przypadku wyborów do organów wieloosobowych stosowana jest praktyka oddawania głosów na taką ilość kandydatów członków organu.

        b. Mieszkańcy sołectwa Zubrzyca Dolna nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag i  propozycji do projektu nowego statutu Sołectwa.

 

8. Zubrzyca Górna

 1. Sołtys oraz Rada Sołecka nie przedstawili uwag do projektu nowego statutu Sołectwa. Natomiast zaproponowali ilość członków Rady Sołeckiej jaka będzie wybierana w ich sołectwie w liczbie 10 członków. Propozycja została uwzględniona.
 2. Mieszkańcy sołectwa Zubrzyca Górna nie przesłali i nie zgłosili do Urzędu Gminy żadnych uwag i  propozycji do projektu nowego statutu Sołectwa.
 3. W ramach konsultacji z mieszkańcami nie zgłoszono znaczących zmian do treści nowego projektu statutu. Natomiast kwestie wzbudzające wątpliwości, niejasne zostały w treści projektu statutu odpowiednio zmodyfikowane lub dopracowane.

 

/-/ mgr Artur Górka

  Sekretarz Gminy