sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Spis treści

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce przystąpił w dniu 01.01.2009r. do realizacji kolejnego etapu projektu „Zaufaj innym – pomóż sobie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Jabłonka”. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007-2013 – Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Jego realizacja trwać będzie do końca grudnia 2009r.

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających  ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej adresuje swój projekt w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych  (powyżej 24 m-cy) i nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi. Osoby te wyrażają chęć współpracy i podjęcia odpowiednich działań w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Planuje się, iż wsparciem przewidzianym w projekcie objętych zostanie 8 osób z terenu gminy Jabłonka, które spełniają wymogi  dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją  projektów systemowych.

Rekrutacja do projektu jest zgodna z zasadą równych szans, w tym z zasadą równości płci, albowiem zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet  jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych beneficjentów.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu beneficjentów poprzez uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakłada on zaoferowanie kompleksowego i zintegrowanego programu wsparcia dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zgodnie z wymogami wobec każdego Uczestnika Projektu zastosowane zostaną trzy instrumenty aktywnej integracji, są to:

  • instrument aktywizacji zawodowej – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- prowadzone przez doradcę zawodowego. Mają one na celu wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

  • instrument aktywizacji społecznej – trening kompetencji społecznych – obejmie naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, trening umiejętności wychowawczych.

  • instrument aktywizacji edukacyjnej – kurs sprzedawcy lub opiekunki osób niepełnosprawnych – dający potencjalne możliwości podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
 
Udział w projekcie wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności poszukiwania pracy, zostaną wytyczone cele zawodowe beneficjentów, rozwinięte zostaną ich umiejętności społeczne. Elementy wsparcia udzielanego potrzebującym tj. poradnictwo zawodowe i psychologiczne ukierunkowane na podniesienie samooceny osób bezrobotnych i zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszące poziom ich zdolnosci do zatrudnienia powinny umozliwić uzyskanie pracy bezrobotnym i poprawić ich sytuację życiową. Ponadto możliwość ukończenia kursu zawodowego powinna znacznie przyczynić się do osiągnięcia zamierzonego celu.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt.

Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu pracownicy mają nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków powinny być zauważalne przez poprawę sytuacji zawodowej i społecznej uczestników projektu i ich rodzin.