sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Infromacja w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Infromacja w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na wniosek Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce Rada Gminy Jabłonka dnia 01 grudnia 2008 roku podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lutego 2009 roku do dnia 31 stycznia 2010 roku.

Zmiana taryf wynika z przeprowadzonej analizy finansowej prowadzonej w zakresie dotyczącym eksploatacji kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Jabłonka. Taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Porównanie obowiązujących i nowych opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców (dostawców), którzy rozliczają się według zainstalowanych wodomierzy i według ilości zameldowanych osób.

Stawki obowiązujące do 31 stycznia 2009 roku

- wysokość opłaty za odprowadzanie 1 m3 ścieków do kanalizacji sanitarnej wynosi 2,02 zł brutto
- wysokość opłaty za odprowadzanie ścieków w przeliczeniu na osobę na miesiąc wynosi 6,06 zł brutto

Nowe stawki obowiązujące od 01 lutego 2009 roku

- wysokość opłaty za odprowadzanie 1 m3 ścieków do kanalizacji sanitarnej wynosi 2,47 zł brutto
- wysokość opłaty za odprowadzanie ścieków w przeliczeniu na osobę na miesiąc wynosi 7,41 zł brutto

Stawki opłat po podwyżce należą do najniższych w powiecie i województwie i są skalkulowane na krawędzi rentowności.