sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Biuletyn - Budżet 2007

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym - Budżet 2007

Informacje o budżecie Gminy Jabłonka na 2007 rok 
Budżet Gminy Jabłonka na 2007 rok został uchwalony w dniu 1 marca br. Projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy był konsultowany ze wszystkimi Radnymi poszczególnych wsi przedstawicielami Rad Sołeckich i Sołtysami oraz opiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy. Uchwała budżetowa Nr VII/39/2007 ustaliła:
 
 1. dochody Gminy-35.183.889 zł
 2. wydatki Gminy – 39.039.704 zł
 3. deficyt Gminy-3.855.815 zł.
 
Deficyt budżetowy zostanie pokryty z przychodów, którymi są wolne środki na rachunku bankowym w wys. 3.162.851 zł oraz planowaną pożyczką 2.050.000 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Podstawowym źródłem dochodów naszej gminy jest subwencja, we wszystkich rodzajach stanowi 61,3 % dochodów. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych powinien dać wpływ do budżetu w wys. 2.238.282 zł, co stanowi 6,4 % całości dochodów. W roku 2007 znacznie wzrastają dotacje celowe w związku z przekazaniem gminom realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych - sumę dotacji celowych na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 6.702.570 zł.
Ponieważ niektóre zadania realizowane w roku 2006 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg III ostatecznie będą rozliczone w roku 2007, wobec powyższego zaplanowano dochody w kwocie 121.604 zł. Podobnie przedstawia się sytuacja z realizacją programu „Odnowa zabytkowego centrum wsi Orawka". Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2005. Zadanie było wykonane w roku 2006 i ostatecznie rozliczone. Środki w wysokości 188.975 zł pochodzące z dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie w/w zadania wpłynęły do budżetu Gminy w 2007roku.
Prognozując dochody uwzględniono także planowane wpływy z dotacji na zadania, które będą kontynuowane w związku z podpisaniem porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Jest to zadanie obejmujące kontynuację budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku we wsi  Zubrzyca Górna.
Po uwzględnieniu wszystkich źródeł dochodów w przedkładanym projekcie Budżetu Gminy na rok 2007 dochody są prognozowane w ogólnej sumie 35.183.889 zł w tym dotacje celowe na zadania zlecone wyniosą 6.625.680 zł.
 
Planując wydatki budżetowe przestrzega się następujących zasad:
 1. środki na realizację zadań inwestycyjnych remontowych oraz rozchodów dzieli się na poszczególne miejscowości proporcjonalnie do liczby mieszkańców,
 2. środki nie wydane w roku ubiegłym a dane zadanie „odtwarza się" w roku bieżącym,
 3. pożyczkę spłaca ta wieś na zadanie, w którejyła ona zaciągnięta. Powoduje to pełną przejrzystość i jasność ile środków należy się każdej wsi. Nie rodzi też zadrażnień, że jedni zabierają innym.
 
W budżecie Gminy na 2007 r. dużo środków zaplanowano na inwestycje i remonty. Najlepiej zilustrują to kwoty i procenty:
 
 1. wydatki inwestycyjne:    7.580.611 - 20,9 %
 2. remonty dróg:        2.737.334-   8,3 %,
 
Rozchody, czyli środki na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 1.357.037 zł. Są to pożyczki zaciągnięte w 2002 r. na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Lipnicy Małej i w 2005 r. na budowę oczyszczalni ścieków w Jabłonce. Na wydatki Gminy można także spojrzeć przez pryzmat działów klasyfikacji budżetowej. Jaki procent przeznacza się na poszczególne działy prezentuje poniższe zestawienie:
 
 1. oświata – 40.00 % wydatków ogółem,
 2. gosp. komunalna i ochrona środowiska – 16,95%,
 3. pomoc społeczna – 18,25%,
 4. transport (drogi) – 10,62%,
 5. administracja – 7,45%,
 6. gospodarka mieszkaniowa – 2,34%,
 7. bezpieczeństwo i ochrona p.poż. – 0,67%,
 8. kultura-1,35%,
 9. ochrona zdrowia-0,58%
 10. kultura fizyczna i sport – 0,22%
 11. pozostałe działy – 1,57%.
 
W dalszej części przedstawiamy uproszczony plan finansowo - rzeczowy. Jest to zestawienie zadań ułożonych wg miejscowości i planowanych kwot. Ze względu na niewystarczającą ilość miejsca, podajemy tylko nazwę zadania i wysokość środków a rezygnujemy z opisu zakresu robót. Wyrażamy jednak nadzieję, że Państwa wiedza o budżecie, planowanych zadaniach i działalności Urzędu Gminy ulegnie poszerzeniu.